2. Niedziela Wielkanocna

Ogłoszenia parafialne

na II Niedzielę Wielkanocną,

27 kwietnia 2014 r. 

Liturgia tygodnia

Poniedziałek, 28 kwietnia, uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, Głównego Patrona Polski, Msza za + Czesławę Cedro – od brata Mieczysława z rodziną;

Wtorek, 29 kwietnia,Msza w intencji Bogu wiadomej;

Środa, 30 kwietnia, Msza za + Czesławę Cedro – od Genowefy Cedro z rodziną z ul. Starogórskiej;

Czwartek, 1 maja, wspomnienie św. Józefa, rzemieślnika, (odpust w Sanktuarium św. Józefa w Kielcach i o godz. 11.00 koronacja obrazu św. Rodziny), Msze św.: 1) O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Eweliny i Piotra Milczarków w 2. rocznicę ślubu, 2) za ++ Franciszka Zagnińskiego i Władysława Tutaja;

Piątek, 2 maja, wspomnienie św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła, pierwszy piątek miesiąca, okazja do spowiedzi od godz. 17.30, Msza za ++ Genowefę i Stanisława Jończyków;

 

Sobota, 3 maja, uroczystość NMP, Królowej Polski, Głównej Patronki Polski, Msze w następujących intencjach:

8.00 za ++ Genowefę i Andrzeja w rocznice śmierci;

10.00 O zdrowie, błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla s. Juwenalii z okazji imienin;

12.00 za ++ Weronikę (w 10. rocznice śmierci) i Henryka (7. rocznica śmierci) Kozubków;

16.00 za ++ Zofię (w 20. rocznicę śmierci), Władysława i Stefana;

 

Niedziela, 4 maja, III Niedziela Wielkanocna, Msze w następujących intencjach:

8.00 za ++ Ireneusza, Helenę i Stanisława Łakomców;

10.00 ++ Stanisława Janysta w rocznice śmierci;

12.00 za ++ Stanisława, Józefa, Helenę i Józefa;

16.00 za + Władysława Cedro (w 19 rocznicę śmierci);

 

Inne

W dzisiejszą niedzielę dziękujemy Bogu za dwóch nowo kanonizowanych  papieży: Jana XXIII i Jana Pawła II. O życiu obu nowych świętych i ich drodze do świętości informują materiały zamieszczone w okolicznościowym numerze czasopisma „Chrystus i Ty” (ChiT) oraz w „Niedzieli” i „Gościu Niedzielnym”. Czasopisma i okolicznościowe obrazki do nabycia przy filarach z przodu kościoła.

Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy też 70. Tydzień miłosierdzia. Z tego powodu przed kościołem zbieramy ofiary do puszek na cele charytatywne realizowane przez diecezjalną Caritas. W największym skrócie podajemy tylko, że na pomoc dla Syrii Caritas diecezjalna przekazała sumę 66.664 zł., a na pomoc dla ofiar kataklizmu na Filipinach – 224.874 zł. Podopiecznymi Caritasu było 16.058 osób, z pomocy doraźnej (dożywianie, paczki świąteczne, zakup leków, opału itp.) skorzystało 17.898 osób i 3012 rodzin, zaś zaangażowanych jest w tę działalność 5427 wolontariuszy. Podanie tych kilku informacji ukazuje rozmiar działalności Caritas i stanowi dobrą okazję, by podziękować Państwu za wspaniałomyślność w pomocy udzielanej bliźnim.

Pełne sprawozdanie z działalności diecezjalnej Caritas: po kliknięciu na „Czytaj dalej” pod koniec ogłoszeń.

Od czwartku, 1 maja, rozpoczynamy nabożeństwa majowe. Będą one odprawiane przed Mszą św., w dni powszednie o godz. 17.30 w niedziele o 15.30.

Sakramentalny związek małżeński planują zawrzeć następujące pary:

Agnieszka Danuta Kumor, l. 25, panna z naszej parafii i Marcin Hubert Czwartosz, l. 25, kawaler z parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Kielcach. Zapowiedź pierwsza.

Bartosz Małecki, l. lat 34, kawaler z naszej parafii i Anna Wójcik, l. 31, panna z parafii p.w. św. Michała Archanioła z Łagowa. Zapowiedź pierwsza.

Agnieszka Maria Zegadło, l.21, panna z naszej parafii i Damian Łukasz Misztal, l. 22, kawaler z parafii p.w. Św. Krzyża w Kielcach. Zapowiedź pierwsza.

Monika Krystyna Wojcieszko, l. 28, panna z naszej parafii i Bartłomiej Mariusz Klimczak, l. 32, kawaler z parafii w Łopusznie. Zapowiedź pierwsza.

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach małżeńskich nupturientów powinien zawiadomić  o tym kancelarię parafialną.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności za 2013 rok

Caritas Diecezji Kieleckiej

 

1.Pomoc międzynarodowa.

 

Caritas Diecezji Kieleckiej w roku 2013 włączyła się w międzynarodową akcję pomocy organizowaną przez Caritas Polska.  Dwukrotnie w ub. r. apelowano o ofiary na pomoc dla zagranicy. W październiku ubiegłego roku odbyła się zbiórka na poszkodowanych w wojnie domowej w Syrii, a w listopadzie kolekta na pomoc dla ofiar tajfunu na Filipinach. Apel Caritas spotkał się w diecezji kieleckiej ze szlachetnym i wielkodusznym odzewem. Przekazane środki zostały przeznaczone na  pomoc doraźną oraz na projekty długoterminowe, zarówno na Bliskim Wschodzie, jak też na Filipinach.

 

Projekt Udzielone wsparcie
Pomoc ofiarom wojny w Syrii 66 664 zł
Pomoc ofiarom tajfunu na Filipinach 224 874 zł

 

 

2.Pomoc osobom chorym i niepełnosprawnym.

 

Kompleksowe działania na rzecz osób niepełnosprawnych o charakterze rehabilitacyjnym,  leczniczym oraz  edukacyjnym prowadzi Dom dla Niepełnosprawnych
w Piekoszowie. Ze specjalistycznych usług rehabilitacyjnych w tej placówce skorzystało ponad 1500 osób. W dalszym ciągu dużym zainteresowaniem cieszą się turnusy rehabilitacyjne połączone z rekolekcjami. W wakacje roku 2013 odbyło się 5 turnusów, w których uczestniczyło 111 osób niepełnosprawnych, 78 opiekunów i 15 wolontariuszy.

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ostrowie prowadziły działania z zakresu rewalidacji
i rehabilitacji osób niepełnosprawnych zmierzające do poprawy zaradności osobistej, przystosowania społecznego, poprawy sprawności psychofizycznej oraz  przygotowania do podjęcia pracy zarobkowej.

Caritas opieką medyczną obejmuje ponad 10 tys. pacjentów rocznie. W strukturze Caritas działa 11 poradni lekarskich oraz 7 gabinetów pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
i 6 gabinetów rehabilitacji (z wykonywaniem znacznej liczby usług w środowisku domowym). Dodatkowo w ramach  programu PFRON Caritas Kielecka prowadziła projekty rehabilitacji dla 270 osób niepełnosprawnych, którzy nie mają innej możliwości wsparcia i rehabilitacji. Pielęgniarską opieką długoterminową na terenie diecezji kieleckiej objętych było ok. 300 pacjentów

Dla osób przewlekle i terminalnie chorych Caritas prowadzi  Hospicjum stacjonarne
i domowe w Miechowie, Hospicjum domowe w Kielcach, oraz Zakłady Opiekuńczo- Lecznicze w Piekoszowie i Sędziszowie. Celem Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego jest objęcie opieką całodobową osób, które przeszły ostrą fazę leczenia szpitalnego o deficytach samoobsługi i wymagają stałego nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji.

Z troski o poszerzenie działań na rzecz osób chorych terminalnie prowadzona jest budowa hospicjum stacjonarnego w Kielcach. Dzięki wsparciu darczyńców ok. 400 tys. zł w ub. roku zostało przeznaczonych na ten cel.

W listopadzie ub. roku na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego uruchomiono Zakład Aktywności Zawodowej w Kielcach, gdzie do końca 2013 r. zatrudnienie znalazło 53 osoby, w tym 40 osób niepełnosprawnych.

 

Placówka/projekt Liczba podopiecznych w 2013 r.
Dom dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie:- Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

– Poradnia Rehabilitacyjna

– Ośrodek Rehabilitacji Dziennej

– Rehabilitacja ambulatoryjna

360

546

91

527

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ostrowiez filią w Kossowie 40
Zakład Aktywności Zawodowej w Kielcach 40
Stacje Opieki:- Pielęgniarska Opieka Długoterminowa

– Pielęgniarstwo Środowiskowe

– Fizjoterapia

335

1050

964

Zakłady Opiekuńczo- Lecznicze(Sędziszów, Piekoszów) 162
Hospicjum Stacjonarne w Miechowie 195
Hospicjum Domowe (Miechów, Kielce) 346
Poradnie lekarskie;- Podstawowa Opieka Zdrowotna (Włoszczowa, Wiśniówka)

– Poradnie Specjalistyczne (Kielce, Włoszczowa)

– Poradnia Zdrowia Psychicznego (Świniary) – Zespół Leczenia Środowiskowego (Kielce)

5 148

 

2 740

 

232

192

 

 

3.Pomoc osobom starszym i chorym psychicznie.

 

Pomoc osobom starszym realizowana jest przez 6 domów pomocy społecznej oraz
3 rodzinne domy pomocy. W 2013 r. został uruchomiony Rodzinny Dom Pomocy w Kidowie (gm. Pilica, woj. śląskie). Z całodobowej pełnej opieki socjalnej i medycznej w tych placówkach w ubiegłym roku skorzystało 234 osoby. Pensjonariuszom są oferowane różne rodzaje terapii zajęciowej, która daje szansę mieszkańcom w indywidualnym rozwoju uzdolnień. Pomoc dla tej grupy osób świadczy również Dom Opieki dla Osób Starszych w Morawianach. Jest to placówka opieki stacjonarnej o charakterze schroniskowym. Dom jest przeznaczony dla osób samotnych, zagrożonych bezdomnością, które nie wymagają stałej opieki i są zdolne do samoobsługi.

Wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymijest realizowane głównie przez  Środowiskowe Domy Samopomocy, których działalność ukierunkowana jest na pomoc
w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i rozwiązywaniu codziennych, specyficznych problemów osób chorych i kompensowanie skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego. Funkcjonowanie ŚDS- ów daje szansę osobom niepełnosprawnym na pozostanie  w swoim naturalnym środowisku rodzinnym sąsiedzkim, bez konieczności korzystania z hospitalizacji czy też pobytu w placówkach zamkniętych. Działania placówek przyczyniają się bezpośrednio do kreowania pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej i do przezwyciężania schematów w ich postrzeganiu.

W strukturach Caritas funkcjonuje 5 takich placówek, które udzieliły pomocy dla ponad 150 beneficjentów. Pomoc dla tej grupy osób prowadzi także Hostel dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Świniarach..

 

Placówka Liczba podopiecznych w 2013 r.
Domy Pomocy Społecznej:(Rataje, Rudki, Świniary, Miechów, Charsznica, Piekoszów) 223
Środowiskowe Domy Samopomocy:(Proszowice, Sędziszów, Świniary, Miechów, Mniów) 151
Rodzinne Domy Pomocy:(Błogoszów, Komorów, Kidów) 11
Zakład Aktywności Zawodowej w Kielcach 40
Hostel dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Świniarach. 52
Dom Opieki w Morawianach 51

 

4.Pomoc bezdomnym.

 

Caritas Kielecka prowadzi placówki stałej pomocy dla bezdomnych takie jak: Schronisko dla Kobiet, Dom dla Bezdomnych, a także Punkt Pomocy Doraźnej. W skali roku
z pomocy Caritas Kieleckiej skorzystało około 500 osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w różnym wymiarze (od wsparcia doraźnego do wielomiesięcznego pobytu
w placówce). W tym obszarze Caritas od wielu lat współpracuje z Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta, które prowadzi dwa schroniska w budynkach Caritas (dla bezdomnych mężczyzn i samotnych matek).

Caritas Kieleckiej uczestniczy w realizacji ogólnopolskiego pilotażowego projektu systemowego „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”
w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi, w tym opracowanie modelu Gminnego Standardu Wychodzenia   z Bezdomności.

 

Placówka/projekt Liczba podopiecznych
Schronisko dla Kobiet w Kielcach 102
Dom dla Bezdomnych w Świniarach 25

 

 

5.Pomoc bezrobotnym, ekonomia społeczna.

 

Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym jest realizowana głównie przez Centrum Integracji Społecznej w Kielcach (CIS)
oraz sieć 5 Klubów Integracji Społecznej (KIS) oraz projekty z zakresu promocji ekonomii społecznej (m.in. Lokalne Centrum Ekonomii Społecznej).

Głównym celem Centrum Integracji Społecznej w Kielcach jest reintegracja zawodowa i społeczna uczestników, co czynione jest poprzez kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczanie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych; naukę planowania życia
i zaspokajania potrzeb, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie. W Centrum Integracji  Społecznej w Kielcach zorganizowane jest siedem warsztatów, tj.: krawiecki, stolarski, remontowo-budowlany, małej poligrafii, opieki domowej, ślusarsko-spawalniczy oraz cateringowo-porządkowy. Prócz zajęć zawodowych w ramach programu CIS odbywają się zajęcia o charakterze aktywizacyjnym  prowadzone przez psychologów i doradców zawodowych, oraz zajęcia edukacyjne z zakresu informatyki, języka angielskiego i niemieckiego. Udzielane jest również wsparcie psychologiczne, terapeutyczne
i porady prawne.  Centrum Integracji Społecznej kładzie nacisk na edukację i aktywizację środowisk marginalizowanych zawodowo i społecznie, a także na wspieranie zatrudnienia dla tych grup. Działanie skierowane jest przede wszystkim do osób, które nie posiadają własnych dochodów, a w szczególności osób bezdomnych w procesie wychodzenia z bezdomności, osób uzależnionych od alkoholu w procesie leczenia, osób uzależnionych od narkotyków w procesie leczenia, długotrwale bezrobotnych, byłych więźniów oraz uchodźców. Od stycznia 2013 r.
w Centrum  jest realizowany projekt „Nowe jutro. Program reintegracji zawodowej
i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w CIS Caritas Kielce”.  Jest on adresowany do  120 osób – mieszkańców gmin powiatu kieleckiego. W 2013 roku w sumie
z pomocy Centrum skorzystało 167 osób, w tym 77 osób z powiatu kieleckiego.  Każdy
z Uczestników wielokrotnie skorzystał z porad udzielanych przez specjalistów z zakresu psychologii, prawa, księgowości, terapii uzależnień, doradztwa zawodowego i socjalnego. Wydano beneficjentom 120 tysięcy posiłków.

Działania CIS uzupełnia sieć Klubów Integracji Społecznej. Udzielono wsparcia ponad 2 tys. bezrobotnych w formie spotkań z doradcą zawodowym, warsztatów grupowych, monitoringu rynku pracy. Realizowany w tym obszarze projekt „Czas na zmiany” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przyczynił się do szerokiej oferty szkoleń oraz stażów zawodowych i warsztatów wspierających.

 

Placówka/projekt Liczba podopiecznych
Centrum Integracji Społecznej w Kielcach 167
Kluby Integracji Społecznej(Kielce, Busko-Zdrój, Jędrzejów, Sędziszów, Szczekociny) 2152
Lokalne Centrum Ekonomii Społecznej 114

 

 

6.Pomoc doraźna i interwencja kryzysowa.

 

W strukturach Caritas funkcjonują 4 Stołówki Charytatywne, które wydają ok. 600 obiadów dziennie, w większości bezpłatnie. Przez cały rok w Kielcach wydawane jest darmowe pieczywo dla ok. 120 rodzin.  W ramach programu PEAD rozdano ok. 400 ton żywności dla blisko 18 000 osób ubogich w diecezji,  a ponad 2 tys. otrzymało paczki żywnościowe w okresie przedświątecznym.

Wiele osób korzysta również z innych form pomocy doraźnej jak: odzież, meble, sprzęt AGD itp. Caritas Kielecka w minionym roku podejmowała działania doraźne w postaci, zakupu leków, zakupu węgla i zapłaty zaległości za energię elektryczną, czy gaz, zwłaszcza
w sytuacjach zagrożenia odcięcia tych mediów. Znaczna część wpływów 1% została przeznaczona na pomoc w leczeniu i rehabilitacji dzieci i dorosłych.

Ważną rolę w spektrum działań Caritas stanowi pomoc osobom dotkniętym przemocą domową i innymi przestępstwami. Centrum Interwencji Kryzysowej pełni dyżur całodobowo, beneficjenci mają możliwość skorzystania z porad prawnika, psychologa, psychiatry, pracownika socjalnego oraz pomocy terapeuty.

 

Placówka/projekt Udzielone wsparcie
Pomoc doraźna:- program żywnościowy PEAD

– paczki świąteczne, zakup artykułów spożywczych

– pieczywo

– meble, sprzęt AGD

– odzież

– zakup leków

– zakup opału

– zapłata za media

– pomoc w leczeniu i rehabilitacji

– inne (np. zapomogi z tytułu zdarzeń

losowych)

17 898 osób

2010 rodzin

(30 209 zł)

120 rodzin (codziennie)

190 rodzin

560 rodzin

450 osób

101 rodzin

127 rodzin

73 osób

24 rodzin

Stołówki Charytatywne (Miechów, Proszowice, Rataje, Sędziszów) 183 960 posiłków(ok. 500 dziennie)
Punkt konsultacyjny w Kielcach:-porady prawne

-porady psychologiczne

78

323

Centrum Interwencji Kryzysowej w Kielcach 873 osób5958 porad
Ośrodek Wspierania Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Kielcach 293 osób2122 porad

 

 

7.Działania na rzecz dzieci i młodzieży.

 

W tym obszarze wyróżnić trzeba działania placówek wsparcia dziennego. Dla dzieci
w wieku szkolnym Caritas prowadzi 9 świetlic środowiskowych i 2 ogniska wychowawcze
z których korzysta ok. 400 podopiecznych. Ognisko Wychowawcze w Jędrzejowie w roku 2013  realizowało program profilaktyczno – opiekuńczo – wychowawczy z elementami socjoterapii „W poszukiwaniu skarbów” finansowany ze środków: Caritas Diecezji Kieleckiej, Urzędu Miasta i Gminy Jędrzejów, Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie oraz indywidualnych darczyńców. W roku 2013 do Ogniska uczęszczało 115 wychowanków
z Gminy oraz Powiatu Jędrzejów.  W ramach realizowanego programu każdego dnia wychowankowie otrzymywali ciepły posiłek (obiad), uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych, kołach zainteresowań, warsztatach [profilaktycznych. W czasie wakacji i ferii zimowych organizowane były półkolonie z bogatym programem rekreacyjnym.

W świetlicach środowiskowych również prowadzone są działania profilaktyczne, zajęcia wyrównawcze, koła zainteresowań. Podopieczni objęci są wsparciem socjalnym
i psychologicznym. Dla najmłodszych dzieci Caritas prowadzi przedszkole,  świetlicę dla małych dzieci oraz żłobek.

Ważnym ogniwem wsparcia dzieci i młodzieży są kolonie charytatywne. W ub. roku przeprowadzono 13 dwutygodniowych turnusów dla ponad 700 dzieci z regionu świętokrzyskiego oraz  150 dzieci z rodzin polonijnych z Białorusi.

W ramach akcji „Tornister pełen uśmiechów” ok. 600 dzieci z rodzin ubogich z naszej diecezji na początku roku szkolnego otrzymało  wyprawki z przyborami szkolnymi oraz podręczniki.

Programem stypendialnym „Skrzydła” objętych zostało 80 dzieci z ubogich rodzin, dzięki czemu mogły wyrównywać szanse edukacyjne i rozwijać zainteresowania.

 

 

Placówka/projekt Liczba podopiecznych
Ogniska wychowawcze:(Jędrzejów, Proszowice) 145
Świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne(Kielce-3, Cudzynowice, Chmielnik, Ślęcin, Deszno, Mniów, Kajetanów) 275
Wakacyjna Akcja Caritas 857
Program stypendialny „Skrzydła” 80
„Tornister Pełen Uśmiechów” (wyprawka szkolna) 595
Niepubliczne Przedszkole w KajetanowieŚwietlica Małego Dziecka w Ratajach 2615
Żłobek „Małe Aniołki” w Kielcach 36

 

 

8.Wolontariat.

 

            Wolontariusze Caritas Diecezji Kieleckiejskupieni są w Szkolnych Kołach Caritas
i Parafialnych Zespołach Caritas oraz w Diecezjalnym Centrum Wolontariatu, które jest jednostką organizacyjną w strukturach Caritas Kieleckiej. Dzięki zaangażowaniu ponad 2 tys. wolontariuszy mogły zostać zorganizowane na szeroką skalę kolonie charytatywne, zbiórki żywności, kwesty, festyny oraz zabawy dla dzieci. Do głównych zadań Diecezjalnego Centrum Wolontariatu należy m.in.: integracja środowiska wolontariuszy, koordynacja ich pracy, organizowanie szkoleń i spotkań formacyjnych, pomoc merytoryczna i prawna, pośrednictwo między wolontariuszami a instytucjami pragnącymi zaangażować wolontariuszy, promowanie idei wolontariatu chrześcijańskiego.

 

Placówka/projekt Liczba wolontariuszy
Diecezjalne Centrum Wolontariatu 135
Szkolne Koła Caritas (60) 1640
Parafialne Zespoły Caritas (36) 560
Wolontariat w placówkach Caritas 80

            Za wspólny wysiłek i wsparcie wszystkim partnerom składamy „Bóg zapłać”.

 

Kielce 21.01.2014 r.