Chrzest

 Nauka o chrzcie św. 

wg Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego.

 

„Wtajemniczenie chrześcijańskie dokonuje się przez sakramenty, które kładą fundamenty życia chrześcijańskiego: wierni przez odrodzeni chrzest, zostają umocnienie przez sakrament bierzmowania, a w Eucharystii otrzymują pokarm życia wiecznego” (KKKK 251).

 

Chrzest „jest przede wszystkim nazywany chrztem ze względu na główny obrzęd, przez który jest sprawowany: chrzcić oznacza ‘zanurzać’ w wodzie. Kto jest ochrzczony, zostaje zanurzony w śmierci Chrystusa, z której powstaje przez zmartwychwstanie z Nim jako ‘nowe stworzenie’ (2 Kor 5,17). Określany jest także jako ‘obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym’ (Tt 3,5) i ‘oświecenie’, ponieważ ochrzczony staje się ‘synem światłości’ (Ef 5,8)” (KKKK 252).

 

„Od każdego przyjmującego chrzest żąda się wyznania wiary, wypowiedzianego osobiście w przypadku osoby dorosłej, lub przez rodziców i Kościół w przypadku dziecka” (KKKK 259).

 

„Chrzest odpuszcza grzech pierworodny, wszystkie grzechy osobiste, a także wszelkie kary za grzech; przez łaskę uświęcającą, łaskę usprawiedliwienia daje uczestnictwo w Boskim życiu Trójcy Świętej, jednocząc z Chrystusem i włączając w Jego Kościół; daje uczestnictwo w kapłaństwie Chrystusa i stanowi podstawę wspólnoty między wszystkimi chrześcijanami; obdarowuje cnotami teologalnymi i darami Ducha Świętego. Ochrzczony przynależy na zawsze do Chrystusa: zostaje opieczętowany niezatartym duchowym znamieniem (charakterem) (KKKK 263).

 

„Imię jest bardzo ważne, bowiem Bóg wzywa każdego po imieniu, w jego jedyności. Podczas chrztu chrześcijanin otrzymuje swoje imię w Kościele; może to być imię jakiegoś świętego, który będzie dla niego wzorem świętości oraz będzie wstawiał się za niego u Boga” (KKKK 264).

 

Wskazania praktyczne

Udzielanie sakramentu chrztu św. odbywa się w naszej parafii podczas Mszy św. niedzielnej lub w soboty poza Mszą św., po ustaleniu terminu z Proboszczem.

Ustalenie terminu odbywa się w kancelarii parafialnej na podstawie (skróconego) aktu urodzenia dziecka.

Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby, które przyjęły już sakrament bierzmowania i regularnie przystępują do sakramentów św. Jeśli rodzice chrzestni są spoza parafii chrztu dziecka powinny przedstawić zaświadczenie swojego proboszcza o zdolności do podjęcia zadań rodzica chrzestnego.